سنگ ساختمانی | سنگ ساختمان 

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

 

سنگ ساختمانی مرمریت دگرگون شده است که با تبلور مجدد سنگ آهک به وجود می آید، بدین گونه که به مرور زمان و تحت فشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهک دگرگون شده، مجددا تبلور یافته و یک کلسیت بزرگ، زبر و رگه دار را به وجود می آورد. کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب سنگ مرمریتها، کلسیت بوده و نیز دارای کانی های دیگری مانند کوارتز، گرافیت، هماتیت، لیمونیت، پریت و ... است. مواد معدنی بدست آمده از ناخالصی ها، به سنگ مرمریترنگ های متنوعی می بخشند. سنگ ساختمان مرمریت خالص دارای رنگ سفید و درخشانی است. رنگ خاکستری روشن تا سیاه، توسط مواد کربن دار به وجود می آید. رنگ های سبز معمولا توسط کلریت یا سیلیکاتهای دیگر تولید می شوند.

 

سنگ مرمریترنگ صورتی و قرمز به علت وجود ذرات بسیار ریز پراکنده هموتیت یا کربنات منگنز و رنگ زرد و کرم بر اثر وجود لیمونیت است. سنگ مرمریت به خاطر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر آتش و فرسایش، سنگی با ارزش به شمار می رود. ایرانیان و یونانیان باستان در بناها و مجسمه های خود از این سنگ ساختمانی استفاده های فراوانی می بردند.

 

هنرمند ایتالیایی میکل آنژ، سنگ مرمریتایتالیا (کارارا) را در مجسمه های فراوانی به کار برد. در مقایسه با تراورتن، سنگ مرمریت به دلیل برخورداری از سختی بیشتر و تخلخل کمتر برای استفاده در کف و پله کاربرد بیشتری دارد. سنگ ساختمان ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺴﺖ و رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻫﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از. ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻻﻳﻪ رﺳﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ آﻫﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰ، زرد، ﻟﻴﻤﻮﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن از ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ سنگ ساختمانی ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﺧﺮاﺳﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮده ای و ﻳﺎ داراي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج، ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪوزر، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﻚ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ازاد و ﺣﻔﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 4 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻛﺎر، ﺳﻴﻢ ﺑﺮش در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮش سنگ ساختمانی مرمریت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﻴﻦ ﺑﺮش، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدر 470، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮيﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

 

طراحی سایت و سئو توسط طراحی سایت