سنگ ساختمانی | سنگ ساختمان 

رزومه

تا کنون فرصتی خلق شده که در خدمت بزرگوارانی به شرح ذیل باشیم و ساختمانهای ایشان را مزین به سنگ کنیم:
1- آقای مهندس قاضی وکیلی (برج 14 طبقه - شهر زیبا)
2- شرکت ساختمانی گلستان - هراتی (پروژه ساختمانی 55 واحدی شهرک اکباتان)
3- شرکت فن آب - آقای مهندس رحمتی (پروژه ساختمانی شهر طالقان)
4- آقای خوش طینت (مجتمع تجاری لنگر - نوشهر)
5- آقای مهندس خوش طینت ( پروژه های ساختمانی خیابان ظفر و ستارخان)
6- آقای مهندس گیو (پروژه ساختمانی ثامن مشهد)(فرخی یزدی تهران) (رودهن)
7- آقای مهندس پوراکبری (پروژه ساختمانی میرزای شیرازی)
8- آقای مهندس عبدی (پروژه های ساختمانی مجتمع سبلان)
9- آقای مهندس فرید (پروژه ساختمانی خیابان 15 خرداد)
10- آقای مهندس شاه آبادی (مجتمع مسکونی خیابان دبستان)
11- آقای اکبرزاده (پروژه ساختمانی میدان قزوین)
12- آقای حیدری (مجتمع مسکونی تهرانپارس)

طراحی سایت و سئو توسط طراحی سایت